نماد سایت سروبان

آشنایی با محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف | سروبان

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

زراعت و باغداری دو فعاليت مهم كشاورزی هستند.

زراعت يعنی كشت وپرورش گياهانی كه بعد ازكاشت دانه، حداكثر تا يكسال محصول می دهند مانند گندم وجو،گوجه فرنگی، هويج.
باغداری كشت و پرورش نهال درختان است كه بعدازگذشت يك يا چند سال محصول می دهندمانند درخت خرما،پرتقال و انار.
غلّات، حبوبات و محصولات جاليزی سه گروهمهم از گياهان زراعی هستند.
غلات گندم و برنج خوراک روزانه وغذای اصلی مردم کشورما است. از گندم، آرد و سپس نان تهيه می شود.
آيا می توانيد بگوئيد علاوه بر نان، چه خوراكی های ديگری از آرد گندم درست می شود؟
گندم گياهی يكساله است وبه دوشكل پائيزه وبهاره كشت می شود وكشت آن درهمه ی استان های كشورما رايج است.

محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

برنج نيز گياهی يكساله است كه از نظر شرايط طبيعی درنواحی مرطوب و نسبتاً معتدل به دست می آيد.
بيش از نيمی ازبرنج كشور ما در استا نهای شمال كشور توليدمی شود.
اگرچه در بعضی استان های ديگر نيز در صورت وجود آب كافی،برنج كشت می شود.
حبوبات ومحصولات جاليزی بعدازغلات مهم ترين منبع غذايی حبوبات ومحصولات جاليزی هستند که تقريباً درهمه ی استا نهای كشورما كشت می شود.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

كشت گلخانه ای

امروزه يكی از رو شهای نو در كشاورزی، ايجاد گلخانه يا يك محيط مصنوعی برای كشت گياهان است.
با ايجاد گلخانه می توانيم هر محصول را درهرمنطقه ی آب و هوايی و درهمه ی فصول سال كشت كنيم.
زيرا آ ب وهوای گلخانه و گرما و نور و رطوبت را خودمان با دستگاههای مختلف، متناسب با نوع محصول تنظيم می كنيم.
كشت گلخانه ای در مقايسه با ساير كشت ها از نظر صرفه جويی در مصرف آب بسيار بهتر است.
در گلخانه ها انواع ميو هها و محصولات جاليزی، سبزيجات و قارچ های خوراكی را کشت می کنند ويا گل و گياهان زينتی پرورش می دهند.

باغداری كشت و پرورش انواع درختان ميوه در ايران، از قديم رايج بوده است.
بخشی از ميوه های سردسيری و هسته دار مانند هلو، زردآلو، آلو و آلبالو به صورت خشكبار وبعضی محصولات گرمسيری مانند خرما و پسته ی ايران به دليل مرغوب بودن به خارج از کشور صادر می شود.
محصولات کشاورزی چگونه به دست ما می رسد؟
کشاورزان پس از برداشت، بايد محصول خود را به دست مشتری برسانند.
بعضی از محصولات بايد زودتر به بازار مصرف برسند. آيا می توانيد چند مثال بزنيد؟
بعضی از محصولات برای فروش به بازا رهای نزديک مزارع کشاورزی برده می شوند.
بعضی ديگررا در انبا رها يا سردخانه ها نگهداری و ذخيره می کنند وسپس با کاميون و وانت به ميادين ميوه و تره بار و شهرهای دور و نزديک می برند.

خروج از نسخه موبایل