گفت و گوی کارنگ با عرفان میرطالبی، هم بنیانگذار سروبان

پیاز خشک شده خواص و ویژگی ها
آگوست 11, 2021
تولید بیش از 84 هزار تن گوجه فرنگی در بیضا
آگوست 15, 2021

گفت‌و‌گوی کارنگ با عرفان میرطالبی، هم‌بنیان‌گذار سروبان که در پلتفرم خود شرایطی را فراهم کرده که کشاورز و خریدار بازی برد – بردی را تجربه کنند.

بیشتر کســب وکارهای نوآور کشــاورزی که بســتری برای فروش محصوالت کشــاورزان ایجاد کرده اند، بر بازارهای خرد متمرکز شده اند و این محصولات را به مصرف کننده نهایی می فروشند. از آن سو کســب وکارهایی که بازارهای عمــده را هــدف گرفته انــد، کم شــمارند. “ســروبان“امــا مهمتریــن چالــش کشــاورزی را در بخــش بــازار، همیــن عمده فروشــی می دانــد و می خواهــد به کشــاورزان کمک کنــد محصــول بیشــتری را با شــرایط بهتــری بفروشــند.
عرفان میرطالبی یکی از بنیان گذاران ســروبان اســت. او و علی نوری مقدم، دیگر بنیان گذار این کسب وکار، در مسیر ایجاد ســاختاری برای شــهرک کشــاورزی، بــا چالش ها و مشکلات حوزه کشــاورزی آشــنا شــدند. آنها حدود ۱۲ مشــکل مختلف را که میشــد راه حلی فناورانه برایشــان ایجاد کرد، پیدا کردند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین و بزرگترین چالش بازار کشــاورزی عمده فروشــی است. میرطالبی درباره علت رفتن به ســراغ بازار عمده فروشــی میگویــد: چالش حــوزه کشــاورزی در قســمت بــازار در همان عمده فروشــی اســت. تجربه های کاری قبلی ما هم B2B بود. برای همین ترجیح دادیم در قسمتی که تجربه بهتری داریــم، بمانیم. این قســمت نســبت بــه بازارهای دیگر، بــازار خالی تری هــم بود. میرطالبی معتقد اســت که اگر واقعا میخواهیم به کشاورزی کمک کنیم، باید در تلاش باشیم که حجم قابل توجهی از محصول کشاورز با قیمت مناسب یا حداقل با شرایط مناسب عرضه شود.

دخالت حداقلی در خرید و فروش :

ســروبان ســعی کرده بیشــتر پلتفرمی برای تسهیل خرید و فــروش محصــوالت باشــد. خــود ایــن کســب وکار تنهــا بخشــی از محصــوالت کشــاورزان را می خــرد و بیشــترین خرید و فــروش در پلتفــرم انجام میشــود. در این ســامانه خریدار و فروشنده به هم وصل میشوند و شرایط معامله را هم خودشــان تعییــن میکننــد. ســروبان در ایــن بخش خدماتی را ارائه میکند که میرطالبی درباره آنها میگوید: نمایندگانــی در بخشهای مختلــف داریم که بر اســاس اســتانداردها یا پروتکلهایی که خریــدار برای محصولش تعیین میکند، بر فرایند جمع آوری محصول نظارت دارد. در عیــن حــال مــا ســعی کرده ایم برخــی مــوارد اســتاندارد را بــرای بخشهــای مختلــف فــروش محصــول نســبت به خریــداران متفــاوت و مخاطبــان مختلــف ایجــاد کنیــم تا بتواننــد بــر اســاس آن اســتانداردها معاملــه کنند. او میافزاید : تا اینجای کار ما چندان
دخالتی در فضای معامله دو طرف نکردهایم، اما به مرور زمان سعی میکنیم استانداردهایی را تبیین کنیم که بر اساس آنها، هم خریدار و هم فروشنده بتوانند معامله بهتری داشته باشــند. این سیاســت دخالــت حداقلــی در قیمت گــذاری نیــز وجــود دارد و فعـلا خــود خریدار یا فروشنده پیشنهاد قیمت را مطرح میکند، اما قرار است تغییراتی در این روند رخ دهد. مدیرعامل سروبان میگوید: »ما با هوش مصنوعی سرویســی ایجاد خواهیم کرد کــه قیمتها را به حدی منصفانه برسیم و به قیمتها، نسبت به قیمتهای
بازار، تعــادل بدهیم. برای کشــاورز هــم پیش توصیه هایی داریم که قیمتــی اعلام کند که محصولــش واقعا به فروش برســد و برای خریــداران هم قیمت معقولی باشــد. ســعی میکنیم با دخالت حداقلی این تعادل را ایجاد کنیم.

ابزارهای ایجاد اعتماد وجود ندارد :

برای سروبان که خود را در مسیری که در آن قدم برداشته، جاده صاف کــن میداند، چالش اساســی در بازار ســنتی کشــاورزی، اعتمــاد اســت. میرطالبــی میگویــد بــا وجود چنین چالشــی، ابزارهای ایجاد اعتماد، به ويــژه ابزارهای مالی، در کشور وجود ندارد: مثال اگر معاملها ی بخواهد انجام شود، امکان این نیست که خریدار پول را پرداخت کند و کشــاورز ببیند که پول به حســابش آمده، اما اجازه برداشــتش را نداشــته باشــد. شــیوه های دیگر هم وجود ندارنــد. مــا ســعی کرده ایــم از ابزارهــای پرداخت یــاری یــا راههای دیگری اســتفاده کنیم، امــا چون ایــن ابزارها برای چنین کارهایی طراحی نشــده اند، چالش مهمی برایمان ایجاد شده است.

روستابان جای خالی اطرا پر میکند :

او چالش دیگر کســب وکارش را کمبود اطلاعات مناسب در حــوزه کشــاورزی میدانــد و میگویــد در خود ســروبان ســعی کرده اند بر روانتر کــردن و دقیق تر کــردن اطلاعات تمرکــز کنند تــا بــه اطلاعاتی قابــل اســتفاده دســت پیدا کنند. با چنیــن هدفی، بخش روســتابان راه اندازی شــده اســت. میرطالبــی دربــاره ایــن بخــش توضیــح میدهــد: یکــی از موضوعــات مهم دخیــل در قیمــت محصولات و ســرمایه گذاری در حــوزه کشــاورزی، داده هــا در مــورد مناطــق مختلــف اســت. مــا بــا توجه بــه شــناختی کــه از مناطق مختلف داریم، این اطلاعات را در بخش روســتابان جمــع آوری می کنیــم. ایــن دادههــا، اطلاعاتی از ظرفیت هــای کشــاورزی مناطــق مختلــف اســت. بخشــی از ایــن اطلاعات، امکانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مناطق در حال کشــت اســت که شــامل مــواردی مثل جــاده، داشــتن دهیــاری و… میشــود. آمایش سرزمین محصوالت بخش دیگری از روستابان اســت که میرطالبــی دربــاره اش میگویــد: در این بخش می خواهیم بدانیم در هر منطقه ای
در چه فصلــی از ســال احتمال پیدا کــردن چه محصولاتی وجــود دارد. بخشــی از این اطلاعات همان داده هایــی اســت کــه کاربــران در ســروبان وارد میکننــد
و بخشــی هم بر اســاس پویشــی اســت کــه مــا در مناطق مختلــف بــرای یافتن محصولات و دعــوت کشــاورزان به ســروبان انجام می دهیــم. بخش آخــر نیز ثبــت و رصد قیمت های بازار اســت. به گفتــه هم بنیانگذار ســروبان، هدف از گــردآوری این اطلاعات در ســامانه روســتابان آن است که در آینده به همه، به ویژه خریداران و فروشندگان، کمک کنند تصمیم های بهتری بگیرند.

تولید بر اساس سفارش :

میرطالبی میگوید یکی از اهداف بلند سروبان این است که تولید کشــاورزانش بر اساس میزان ســفارش باشد. او می گوید: می خواهیم ســامانه ســروبان قبل از کشت به
کشاورز توضیح بدهد که وضعیت بازار کشاورزی چگونه است و در چند ماه آینده که فصل برداشت میرسد، چه اتفاقی می افتد تا بر اســاس آن بتواند تصمیم سازی کند
و تولیدش را طبق ســفارش های موجود در ســامانه انجام دهــد.« او هــدف دیگــر ایــن کســب وکار را چنیــن توضیح می دهــد: دومین ایــده بزرگ ما این اســت که هرکســی، چه در داخل کشــور و چــه در خــارج از کشــور، بخواهد از مزرعــه ای خریــد کنــد، دروازه ورودش به مزرعه، ســروبان باشد.

راه های ارتباط در فضای مجازی

با دنبال کردن صفحه های مجازی سروبان از پیشنهادات ویژه بیشتری با خبر شوید