بررسی نوسان قیمت محصول

تاریخ بالاترین قیمت کمترین قیمت نام محصول ردیف
۰۰/۰۲/۲۰38,90035,300کنجاله سویا1
۰۰/۰۲/۲۰19,10019,000ذرت2
۰۰/۰۲/۲۰110,00097,000تخم مرغ3
۰۰/۰۲/۱۹59,00053,500جوجه یکروزه گوشتی4
۰۰/۰۲/۲۰200,000130,000پودر ماهی5
۰۰/۰۲/۲۰58,00050,000گندم6
۰۰/۰۲/۲۰172,000170,000مرغ زنده7
۰۰/۰۲/۲۰32,80032,700کنجاله کلزا8
۰۰/۰۲/۱۹249,000233,000مرغ کشتار9
۰۰/۰۲/۲۰800,000780,000متیونین10
۰۰/۰۲/۲۰450,000445,000لیزین11
۰۰/۰۲/۲۰100,00095,000فسفات12
۰۰/۰۲/۲۰62,00018,000جو13
۰۰/۰۲/۲۰47,00035,000یونجه14
۰۰/۰۲/۲۰77,00053,000کنجاله تخم پنبه15
۰۰/۰۲/۲۰55,00054,000جوش شیرین16
۰۰/۰۲/۲۰45,00039,500سبوس گندم17
۰۰/۰۲/۲۰310,000210,000گوشت مرغ مادر18
۰۰/۰۲/۲۰150,000120,000جوجه یکروزه تخمگذار19
۰۰/۰۲/۲۰73,50073,000کنجاله آفتابگردان20
۰۰/۰۲/۲۰255,000225,000پودر چربی21
۰۰/۰۲/۲۰1,9001,800کربنات کلسیم22
۰۰/۰۲/۲۰35,00022,500کاه23
۰۰/۰۲/۲۰2,9002,800باگاس24
۰۰/۰۲/۲۰15,60014,700سبوس برنج25
۰۰/۰۲/۲۰620,000400,000دام زنده26
۰۰/۰۲/۱۹1,340,000800,000دام کشتار27
۰۰/۰۲/۲۰1,800,000845,000گوشت منجمد گوساله28
۰۰/۰۲/۲۰400,000370,000جوجه یکروزه بوقلمون29
۰۰/۰۲/۲۰380,000370,000بوقلمون زنده30
۰۰/۰۲/۲۰470,000450,000بوقلمون کشتار31
۰۰/۰۲/۲۰450,000445,000ترئونین32
۰۰/۰۲/۲۰300,000295,000کولین33
۰۰/۰۲/۲۰445,000395,000پولت34
۰۰/۰۲/۲۰450,000390,000شترمرغ زنده35
۰۰/۰۲/۲۰1,150,000900,000شترمرغ کشتار36
۰۰/۰۲/۲۰564,500234,500مرغ قطعه بندی37
۰۰/۰۲/۲۰8,500,0004,800,000جوجه شترمرغ38

بررسی نوسان قیمت

dam