بررسی نوسان قیمت محصول

تاریخ بالاترین قیمت کمترین قیمت نام محصول ردیف
۰۰/۰۵/۱۲39,30034,000کنجاله سویا1
۰۰/۰۵/۱۲19,10019,000ذرت2
۰۰/۰۵/۱۳186,000164,000تخم مرغ3
۰۰/۰۵/۱۳60,00056,000جوجه یکروزه گوشتی4
۰۰/۰۵/۱۳200,000120,000پودر ماهی5
۰۰/۰۵/۱۳55,00047,000گندم6
۰۰/۰۵/۱۳194,000170,000مرغ زنده7
۰۰/۰۵/۱۲63,00030,500کنجاله کلزا8
۰۰/۰۵/۱۳290,000233,000مرغ کشتار9
۰۰/۰۵/۱۳792,000790,000متیونین10
۰۰/۰۵/۱۳371,000360,000لیزین11
۰۰/۰۵/۱۳103,00096,000فسفات12
۰۰/۰۵/۱۳61,00018,000جو13
۰۰/۰۵/۱۳60,00040,000یونجه14
۰۰/۰۵/۱۳66,10066,000کنجاله تخم پنبه15
۰۰/۰۵/۱۳52,00051,000جوش شیرین16
۰۰/۰۵/۱۳41,00039,000سبوس گندم17
۰۰/۰۵/۱۲345,000245,000گوشت مرغ مادر18
۰۰/۰۵/۱۳150,000120,000جوجه یکروزه تخمگذار19
۰۰/۰۵/۱۳57,10057,000کنجاله آفتابگردان20
۰۰/۰۵/۱۲217,000213,000پودر چربی21
۰۰/۰۵/۱۳1,9001,800کربنات کلسیم22
۰۰/۰۵/۱۳43,00026,000کاه23
۰۰/۰۵/۱۳1,4001,000باگاس24
۰۰/۰۵/۱۲10,20010,000سبوس برنج25
۰۰/۰۵/۱۳650,000470,000دام زنده26
۰۰/۰۵/۱۳1,300,000900,000دام کشتار27
۰۰/۰۵/۱۳2,310,0001,270,000گوشت منجمد گوساله28
۰۰/۰۵/۱۳450,000420,000جوجه یکروزه بوقلمون29
۰۰/۰۵/۱۳390,000385,000بوقلمون زنده30
۰۰/۰۵/۱۳490,000480,000بوقلمون کشتار31
۰۰/۰۵/۱۳431,000430,000ترئونین32
۰۰/۰۵/۱۳281,000280,000کولین33
۰۰/۰۵/۱۳651,000610,000پولت34
۰۰/۰۵/۱۳490,000430,000شترمرغ زنده35
۰۰/۰۵/۱۳1,180,000930,000شترمرغ کشتار36
۰۰/۰۳/۱۱564,500234,500مرغ قطعه بندی37
۰۰/۰۵/۱۳7,500,0003,700,000جوجه شترمرغ38

بررسی نوسان قیمت

dam