0 جعبه
0 کیلوگرم

آناناس

8 -7-9 تایی - مارک Dole

0 جعبه
0 کیلوگرم

موزفیلیپین دل سول -کارتن سفید

و5و4و6و شاخه ای - فیلیپین

0 جعبه
0 کیلوگرم

موز بونیتا اکوادوری

کارتن بزرگ

0 جعبه
0 کیلوگرم

موز کارتن بزرگ سباستین اکوادوری

موز کارتن بزرگ سباستین اکوادوری

0 سبد
0 کیلوگرم

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی - سبدی

0 جعبه
0 کیلوگرم

خیارگلخونه ای

خیار گلخونه ای - درجه یک - کارتنی

0 کیسه
0 کیلوگرم

خیار رسمی

خیار رسمی- اصفهان

0 گونی
0 کیلوگرم

پیازسفید درشت

درشت - رستورانی

0 جعبه
0 کیلوگرم

لیمو ترش

لیمو ترش کارتن ویژه