برگزاری جلسه برنامه ریزی کشت پنبه وتشکیل کمیته فنی پنبه شهرستان ارزوئیه

کاشت سیب زمینی در مزارع بوئین میاندشت
ژوئن 4, 2021
گلستان‌ میمه، فرصتی برای اشتغال و درآمد زایی
ژوئن 4, 2021

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: جلسه برنامه ریزی کشت پنبه وتشکیل کمیته فنی پنبه باحضور پورعبداله معاون جهاد کشاورزی، مسئول تولیدات گیاهی، مسئولین مراکز وکارشناسان زراعت وحفظ نباتات مدیریت ومراکز جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه در محل مدیریت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رضا امیری مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت:با توجه به استقبال زیاد کشاورزان واشتغالزایی بالای کشت پنبه ، اهمیت این محصول را در سطح شهرستان بالا برده واین مستلزم نظارت بیشتر کارشناسان بر روند تولید این محصول می باشد لذا نظر به تاکید دفتر پنبه در اجرای طرح های پایلوت تغذیه ،طرحهای  pvs  (مقایسه ارقام)،کشت نشایی پنبه وکشت های کم خاک ورزی وخاک ورزی حفاظتی برنامه ریزی گردیده است.

وی افزود: طرح پایلوت تغذیه در سطح 2 هکتاردر منطقه چیل آباد وسنگ لکی  وطرح pvsبا کاشت 4-5 رقم در مزرعه آقای حسن قادری و3 رقم در مزرعه آقای حسن احمدی کشت گردیده ودرحال کشت میباشد وبرنامه ریزیهای لازم در زمینه ،کشتهای کم خاکورزی وخاکورزی حفاظتی انجام  وکشت نشایی پنبه نیز در حال پیگیری است.

امیری افزود: در این جلسه مقرر گردید جهت اجرای پروژه مزارع الگویی ضدعفونی بذر پنبه برای کنترل بیماریهای بذر ومرگ گیاهچه انجام ،سموم توصیه شده تهیه ،مزرعه مناسب انتخاب وکشت گرددو به کشاورزان توصیه گردد در صورت کاشت بذور دلینته، جهت جلوگیری از بدسبزیها ،بلافاصله مزارع را آبیاری نمایند.